CLUB

Claros

Vážený zákazníci svoje darčekové karty (Fyzické, Elektronické) a poukážky (Zámena za body, Registráciu a Newsletter (z kamennej predajne) viete uplatniť aj na našom e-shope!

Podmienky ochrany osobných údajov

 

 1. Čo je obsahom tohto dokumentu

Tieto podmienky ochrany osobných údajov internetového obchodu („Podmienky”) majú informačný charakter. Cieľom týchto pravidiel je jasné definovanie pravidiel fungovania internetového obchodu a tiež pravidiel využívania osobných údajov a ich spracúvania a súborov cookies.

 Kto je správcom osobných údajov

Správcom osobných údajov zozbieraných:

 1. a)    prostredníctvom internetového obchodu (vrátane využívania súborov cookies alebo podobnej technológie) alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom;
 2. b)    na základe aktivity zákazníka na internete

je spoločnosť

DESING CONTROL HOLDING, s.r.o.

IČO: 36281174 

DIČ: 2022146302

IČ DPH: SK2022146302

 

so sídlom: Švabinského 21, 851 01 Bratislava

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č 3817/B

ďalej aj ako („Správca”).

Kontakt so správcom je možný na vyššie uvedenej adrese, e-mailová adresa: info@dcholding.sk.

S osobou poverenou ochranou osobných údajov sa môžete kontaktovať e-mailom: info@dcholding.sk

 

 1. Ako chránime vaše osobné údaje

 

Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát.

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („Osobné údaje”). Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internete alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Správca chráni nielen používateľov internetového obchodu alebo aplikácie, ale aj zákazníkov, ktorí poskytli svoje osobné údaje správcovi s využitím iných komunikačných kanálov ako napríklad:

 1. a)    webové stránky https://www.facebook.com a akékoľvek iné webové stránky označené značkou Facebooku, ktorých prevádzkové princípy sú založené na pravidlách stanovených najmä v https://www.facebook.com/legal/terms, ktoré poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len "Facebook Service"), vrátane použitia Facebook reklamy zameranej na direct marketing vlastných výrobkov alebo služieb správcu. Pravidlá pre ochranu a využívanie osobných údajov tejto služby sú k dispozícii na Facebooku, napríklad na:https://www.facebook.com/policy.php. Správca nemá vplyv na obsah podmienok webových stránok Facebook, vrátane osobných údajov;
 2. Na aké účely pracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na rôzne účely a môžu mať rôzny právny základ v závislosti od toho, aké funkcie internetového obchodu a aplikácie využívate, najmä na účely uzatvorenia a realizácie s vami uzavretých zmlúv, na marketingové či štatistické účely, s cieľom zvyšovania kvality služieb, realizácie právnych záväzkov na strane správcu alebo identifikácie zneužitia typu ad fraud.

 

 1. Účet v internetovom obchode

 

Správcom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v bode 2. týchto podmienok. 

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii vášho účtu, ale aj iné údaje zozbierané v súvislosti s vašou aktivitou v internetovom obchode a využívaním našich služieb (najmä: meno a priezvisko; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo; adresa [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát], adresa bydliska/prevádzky/fakturačná adresa [pokiaľ je iná ako doručovacia adresa], č. bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi aj názov firmy a daňové identifikačné číslo [DIČ]) sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    vedenie vášho účtu, aby ste mohli využívať výhody, ktoré ponúka (napr. vytváranie objednávok bez nutnosti neustáleho vyplňovania formulárov, prístup k histórii nákupov, spravovanie súhlasov na portáli atď.) a umožnenie využívania iných služieb dostupných na našej stránke – právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. nevyhnutnosť plnenia zmluvy, ktorú uzatvárate pri vytváraní účtu a akceptáciou podmienok internetového obchodu;
 2. b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), tiež prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správanie sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR, j. oprávnený záujem správcu alebo tretej strany;
 3. c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a na ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo treťou stranou.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu v internetovom obchode a aplikácii.

Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zo strany zákazníka. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané na marketingové účely alebo právne opodstatnené po dobu 3 rokov (ako štatistické údaje) okrem prípadu, že zákon ukladá správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie. Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

Informácie o príjemcoch osobných údajov sú podrobne popísané v tomto dokumente.

 

 1. Vytvorenie objednávky

 

Správcom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v bode 2. týchto podmienok.

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytváraní objednávky, ale aj iné údaje zozbierané v súvislosti s vašou aktivitou v internetovom obchode a využívaním našich služieb (najmä: meno a priezvisko; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo; adresa [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát], adresa bydliska/prevádzky/fakturačná adresa [pokiaľ je iná ako doručovacia adresa], č. bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi aj názov firmy a daňové identifikačné číslo [DIČ]) sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    realizácie vašej objednávky a plnenia uzavretej zmluvy - najmä potvrdenie o jej odoslaní a rezervácii (pokiaľ je taká možnosť k dispozícii a vy ste si ju vybrali) alebo zaslanie vybraného produktu na vašu adresu, či na odberné miesto, rovnako v prípade potreby kontaktovať vás v tejto záležitosti - právny základ: čl. 6 ods. 1 b) GDPR, t.j. nevyhnutnosť plnenia zmluvy, ktorú uzatvoríte po zadaní objednávky alebo rezervačnej zmluvy (pokiaľ takáto možnosť existuje a vy ste ju vybrali);
 2. b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše aktivity však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;
 3. c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;
 4. d)    vystavenie a uchovávanie faktúr a účtovných dokumentov a posudzovanie reklamácií a vráteného tovaru v termíne a vo forme stanovenej v predpisoch – právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. nevyhnutnosť plnenia právneho záväzku zo strany správcu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre vytvorenie objednávky.

Na účely realizácie objednávky budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu vykonávania zmluvy a aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) oprávňuje správcu, aby ich spracoval - na marketingové účely až do uplatnenia námietky zo strany zákazníka. Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

Informácie o príjemcoch osobných údajov sú podrobne popísané v tomto dokumente.

 

 1. Reklamačný formulár

 

Správcom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v bode 2. týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s podaním reklamácie (reklamačný formulár) a zhromaždené v akejkoľvek ďalšej komunikácii sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    prijatie a posúdenie vašej reklamácie, vedenie účtovníctva a vybavenie sťažnosti - právny základ: čl. 6. ods. 1 písm. c) GDPR,j. nutnosť splniť zákonnú povinnosť správcu;
 2. b)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre podanie reklamácie.

Vaše údaje budeme spracúvať po dobu trvania vašej reklamácie, v prípade, že by nás zákon (napr. zákon o účtovníctve) oprávňoval spracúvať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pre prípad vznesenia voči nám potenciálnych nárokov, a to po dobu stanovenú zákonom najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov sú podrobne popísané v tomto dokumente.

 

 

 1. Kontaktný formulár

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode 2. týchto podmienok

Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára a zhromaždené v prípadnej ďalšej komunikácii sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    komunikácia s vami a odpoveď na vašu správu - právny základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;
 2. b)    v závislosti od obsahu komunikácie podniknutie krokov na vašu žiadosť pred uzatvorením príslušnej zmluvy - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť konať pred uzavretím zmluvy;
 3. c)     v závislosti od obsahu vašej správy marketingové, analytické a štatistické aktivity správcu alebo subjektov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem správcu alebo tretích subjektov;
 4. d)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu.

Vaše údaje budeme spracúvať po dobu trvania vašej reklamácie, v prípade, že by nás zákon (napr. zákon o účtovníctve) oprávňoval spracúvať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pre prípad vznesenia voči nám potenciálnych nárokov, a to po dobu stanovenú zákonom najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

 

 

 1. Newsletter

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode 2. týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s prihlásením sa k odberu newslettera sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    plnenie zmluvy o poskytovaní Newslettera - právny základ:čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, j. nutnosť plniť uzavretú zmluvu (Podmienky služby newsletter) - zasielať vám e-mailové správy alebo prostredníctvom sms, mms, push alebo messengera s analogickou aplikáciou priradenou priamo na vaše telefónne číslo (napr. Messenger, WhatsApp), atraktívne reklamy a ponuky (zľavy). Samozrejme sa môžete z odberu newslettera kedykoľvek odhlásiť.
 2. b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;
 3. c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre prihlásenie sa k odberu Newslettera.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

 

 1. Profily na sociálnych sieťach

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode 2. týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s návštevou našich profilov na sociálnych sieťach (o. i. komentáre, lajky, online identifikátory) sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    marketingové, analytické a štatistické činnosti v podobe umožnenia aktívnej účasti v profile, efektívneho fungovania nášho profilu, poskytovaním informácií o našich iniciatívach a ďalších aktivitách a v súvislosti s propagáciou rôznych typov akcií, služieb a produktov (vrátane partnerov (tretích subjektov) uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iné tzv. tretie subjekty, s ktorými spolupracujeme) - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;
 2. b)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre plnohodnotné využívanie funkcií našich profilov na sociálnych sieťach.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianským zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

 

 1. Livechat

 

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s používaním LiveChatu umiestneného na stránke internetového obchodu sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    zodpovedanie otázok prostredníctvom četu - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. právne opodstatnený záujem správcu;
 2. b)    v závislosti od obsahu komunikácie pre podniknutie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím príslušnej zmluvy - právny základ :čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť konať pred uzavretím zmluvy;
 3. c)     v závislosti od obsahu vašej správy marketingové, analytické a štatistické aktivity správcu alebo subjektov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem správcu alebo tretích subjektov;
 4. d)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre plnohodnotné využívanie funkcií v podobe LiveChatu (efektívna komunikácia s nami).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok. 

 

 1. Informovanie o dostupnosti produktov

 

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vôľou využívať službu vo forme informovania o dostupnosti produktu sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. a)    zaslanie oznámenia o dostupnosti produktu - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť plniť zmluvu o poskytovaní služieb formou oznámenia o dostupnosti produktu;
 2. b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo partnerov (tretie subjekty, s ktorými spolupracujeme uvedené v bode 11 Podmienok Cookies - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;
 3. c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre doručovanie informácií o dostupnosti produktu.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber tovaru (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

 

 1. Prieskum spokojnosti zákazníkov

 

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s testovaním vašej spokojnosti so službami, ktoré poskytujeme, sú alebo môžu byť spracúvané na nasledujúce účely:

 1. a)       prieskum spokojnosti zákazníkov (napr. pomocou rôznych typov prieskumov), zlepšenie internetového obchodu alebo aplikácie a kvality služieb ponúkaných správcom - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo treťou stranou;
 2. b)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účasť v prieskume spokojnosti. Ich poskytnutie nám umožní spoznať váš názor na tému nami poskytovaných služieb a umožní nám tak zdokonaľovanie internetového obchodu alebo aplikácie.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber tovaru (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

 

 1. Kto je príjemcom vašich osobných údajov

 

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom vždy vyplýva predovšetkým z rámca služieb, ktoré využíva zákazník.

Zoznam príjemcov osobných údajov vyplýva aj z poskytnutých súhlasov zákazníka alebo právnych predpisov a je špecifikovaný pre kroky uskutočnené zákazníkom v internetovom obchode alebo v aplikácii.

Na spracúvaní osobných údajov sa spolupracujúce subjekty správcu môžu zúčastniť v obmedzenom rozsahu, najmä tí, ktorí technicky pomáhajú pri efektívnom spravovaní internetového obchodu alebo aplikácii, vrátane komunikácie s našimi zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailov a v prípade reklamných aktivít v marketingových kampaniach), poskytovatelia hostingových alebo komunikačných služieb, dopravcovia alebo agenti, ktorí realizujú objednávky zásielok, subjekty obsluhujúce elektronické platby alebo platobné karty v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré poskytujú servisný softvér, podporujú správcu v marketingových kampaniach, rovnako ako poskytovatelia právnych a poradenských služieb.

V rámci marketingových (reklamných) činností správca využíva služby tretích subjektov, ktoré používajú súbory cookies v internetovom obchode / aplikácii.  

 

 1. Sprístupňovanie vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo EHS)

 

V rámci správcom využívaných aplikácií podporovaných a sprístupňovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje poskytované do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má spolupracujúci subjekt prostriedky slúžiace na spracúvanie osobných údajov pri spolupráci so správcom.

Príslušnú bezpečnosť poskytovaných osobných údajov zaisťuje správca prostredníctvom štandardnej doložky o ochrane údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv o poskytnutí údajov na spracovanie, ktoré spĺňa požiadavky GDPR.

 

 1. Aké má zákazník práva

 

Každý zákazník má právo:

 1. a)    podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27);
 2. b)    na prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracúvané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;
 3. c)     na prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracúvajú alebo ich kópií);
 4. d)    podať žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracúvané neoprávnene);
 5. e)    odvolať každý súhlas udelený správcovi; odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním;
 6. f)      namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä na marketingové účely, vrátane profilovania (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka). 
 7. Ako zabezpečujeme vaše údaje

Správca s prihliadnutím na stav technických znalostí, náklady na realizáciu a charakter, rozsah, kontext a účely spracovania a riziko porušenia práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, aby boli sprístupnené neoprávneným osobám, pred zneužitím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach, ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čo ohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.

Správca napríklad elektronicky využíva nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenými osobami:

 1. a)    zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu;
 2. b)    SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobné údaje;
 3. c)     šifrovanie dát použitých na autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu;
 4. d)    Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.
 5. Odkazy na iné internetové stránky

 

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vás vyzýva, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov používané inými webovými stránkami. Tieto podmienky sa vzťahujú len na uvedené aktivity správcu.

 

 1. Využívanie cookies

 

Tieto podmienky používania súborov cookies a podobných technológií internetového obchodu a aplikácií („Podmienky”) majú informačný charakter, čo znamená, že pre vás nie je súborom povinností (nejde o zmluvu alebo obchodné podmienky). Cieľom týchto pravidiel je jasné definovanie pravidiel fungovania internetového obchodu a aplikácií v oblasti fungovania a využívania súborov cookies alebo podobných technológií.

V ďalšej časti dokumentu sa pod pojmom správca osobýnch údajov rozumie spoločnosť uvedená v bode 2. tohto dokumentu.

 

 1. Koho sa týkajú súbory cookies

 

Správca využíva v rámci internetového obchodu technológiu súborov cookies alebo funkcie jej podobné. Každá osoba navštevujúca internetový obchod, bez ohľadu na to, či je jeho zákazníkom („Návštevník”) má možnosť voľby využívania technológie súborov cookies a následne vyjadrenia príslušných súhlasov. V závislosti od vybraného rozsahu používania technológie súborov cookies môžu byť zbierané informácie o návštevníkovi, napr. o spôsobe používania internetového obchodu, záujmoch daného návštevníka alebo tiež zobrazovania príslušných reklám.

 

 1. Aké technológie využívame

 

V internetovom obchode využívame technológiu spočívajúcu v uchovávaní a získavaní prístupu k informáciám v počítači alebo na inom zariadení pripojenom k sieti (najmä s využitím súborov cookies alebo podobných riešení), s cieľom zaistenia maximálneho komfortu počas používania internetového obchodu, vrátane štatistických cieľov a identifikácie zneužitia typu ad fraud a pre prispôsobenie reklamného obsahu správcu a tretích subjektov alebo iných tzv. tretích strán, s ktorými spolupracujeme záujmom návštevníkov.

V závislosti od aktuálne zavedených a sprístupnených riešení a technických možností má návštevník možnosť určiť rozsah používania príslušných súborov cookies (napr. slúžiacich na marketingové účely) a vyjadrenia príslušných súhlasov. V závislosti od toho, na aký rozsah využívania technológií súborov cookies poskytne návštevník súhlas, súbory cookies môžu automaticky zbierať rôzne údaje týkajúce sa aktivity návštevníka na internete a taktiež informácie o lokalizácii používaného zariadenia (pokiaľ to umožňuje vybraný rozsah používania súborov cookies a príp. poskytnutý súhlas). V prípade nemožnosti stanovenia rozsahu používania súborov cookies z úrovne internetovej stránky, zostávajú aktuálne nastavenia prehliadača, ktorý využíva návštevník.

V súvislosti s tým, že správca môže využívať riešenia, ktoré sú podobné súborom cookies - nižšie uvedené ustanovenia podmienok je potrebné aplikovať adekvátne k týmto technológiám.

 

 1. Čo sú súbory cookies

 

Súbory cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo. Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

 

 1. Obsahujú cookies vaše osobné údaje ?

 

V čase, keď užívateľ navštevuje našu stránku používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia - "cookies" zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a môžu sa považovať za osobné údaje - pripísanie určitého správania konkrétnej osobe - návštevníkovi portálu - napr. s ich spojením s údajmi uvedenými pri registrácii účtu v internetovom obchode. Týka sa to najmä súborov cookies, na ktorých využívanie poskytol návštevník súhlas počas využívania služieb internetového obchodu (napr. marketingové cookies, ktoré nám umožňujú lepšie sa prispôsobiť potrebám našich zákazníkov).

Vo vzťahu k informáciám zozbieraných prostredníctvom súborov cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, sa uplatňujú ustanovenia podmienok ochrany osobných údajov, najmä týkajúce sa práv dotknutej osoby, odberateľov údajov a ich poskytovania do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru).

Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu (tzv. banner súborov cookies).

 

 1. Aká je právna podstata využívanie súborov cookies

 

Získavanie a uchovávanie informácií s využitím súborov cookies s výnimkou situácie, kedy je to nevyhnutné pre zaistenie správneho fungovania internetového obchodu alebo aplikácie a realizácie ich základných funkcií (poskytovanie služieb elektronickou cestou v tomto rozsahu, kedy vychádzame z predpisov čl. 173 ods. 3 bod 2 zákona o telekomunikáciách), je možné výlučne na základe súhlasu návštevníka. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť ochrany osobných údajov na našich stránkach môže byť súhlas poskytnutý v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený v nastaveniach (ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Štandardne – využívanie jednotlivých typov cookies môže byť zablokované aj na úrovni internetových prehliadačov. Eventuálne zrušenie súhlasu s cookies nemá vplyv na právnu opodstatnenosť vykonávaných činností.

V rozsahu, v akom súbory cookies budú obsahovať vaše osobné údaje, je podstatou ich spracúvania  opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), akým je identifikácia zneužitia typu ad fraud, potreba zaistenia čo najkvalitnejšieho obsahu predloženého správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu - vrátane priameho - produktov a služieb správcu a partnerov (tretích subjektov v bode 11 podmienok) alebo iných tretích strán, s ktorými spolupracujeme, pričom sa v takomto prípade tieto subjekty nezúčastňujú na spracúvaní údajov zákazníka. Na druhej strane, v rozsahu, v akom môžu mať partneri správcu priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie bude právne opodstatnený záujem realizovaný týmito subjektmi alebo dobrovoľne poskytnutý súhlas dotknutej osoby. V rozsahu, v akom sú funkcie a zozbierané osobné údaje súbormi cookies nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb v rámci internetového obchodu a aplikácie – základom spracúvania takýchto informácií môže byť aj nutnosť plnenia zmluvy, ktorú uzatvárate v momente, ako sa rozhodnete používať našu internetovú stránku (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Niekedy sa môže stať, že súbory cookies nám umožňujú s vami komunikovať pre marketingové účely, prostredníctvom prehliadača. V takomto prípade je základom takéhoto spracúvania dodatočný dobrovoľný súhlas na takúto komunikáciu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na právnu opodstatnenosť vykonávaných činností.

 

 1. Na čo sa využívajú súbory cookies

 

Súbory cookies sa používajú predovšetkým preto, aby zaistili správne fungovanie nášho internetového obchodu a aplikácie a tiež realizáciu ich kľúčových funkcií.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v závislosti od toho, na aký rozsah využívania technológií súborov cookies návštevník poskytne súhlas, súbory cookies môže návštevníkovi zároveň uľahčiť využívanie internetového obchodu a aplikácie, napríklad tak, že si "zapamätá" informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa.

Súbory cookies môžu zároveň poslúžiť na zvýšenie bezpečnosti internetového obchodu vďaka odhaleniu zneužívania obsahu (ad fraud), užitočnosti či personalizácie obsahu internetového obchodu a aplikácie, vrátane prezentovania (rovnako prostredníctvom prehliadača – napr. webpush), tvorby, prideľovania a realizácie reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených pre daného návštevníka napríklad na základe jeho preferencií alebo lokality (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia alebo to malo akékoľvek právne následky).

V závislosti od zvoleného rozsahu využívania technológií súborov cookies a vyjadreného súhlasu je možné pomocou technológie súborov cookies používanej v internetovom obchode oboznámiť sa prostredníctvom správcu s preferenciami návštevníka. Analýza správania na internete pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii je možné predstaviť návštevníkom internetového obchodu reklamy prispôsobené ich potrebám a záujmom (napríklad reklama vyplývajúca z prezerania výlučne topánok z kategórie „poltopánky”) a pripraviť pre nich lepšiu ponuku. Reklamný obsah môže byť prispôsobený aj lokalizácii zariadenia, ktoré používa návštevník, pokiaľ to umožňuje vybraný rozsah využívania súborov cookies a poskytnutý súhlas.

Na základe súborov cookies môže správca taktiež využívať technológiu umožňujúcu sprístupňovať reklamný obsah aj tým návštevníkom, ktorí už navštívili internetový obchod alebo aplikáciu počas využívania iných internetových stránok.

 

 1. Je možné odmietnuť využívanie informácii z cookies?

 

Návštevník môže odmietnuť aktivitu správcu spočívajúcu v spracúvaní osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookies na vyššie uvedené účely, v rozsahu, v ktorom je základom činnosti správcu právne opodstatnený.

Návštevník internetovej stránky môže kedykoľvek zmeniť rozsah využívania technológií súborov cookies a zrušiť poskytnutý súhlas - nemá to však vplyv na oprávnenosť spracúvania osobných údajov pred zrušením tohto súhlasu ani na komunikáciu, na ktorú sme získali dodatočné súhlasy.

 

 1. Aké typy súborov cookies používame

 

Súbory cookies využívané v internetovom obchode nie sú škodlivé ani pre návštevníka, ani pre počítač/koncové zariadenie dotknutej osoby. V internetovom obchode používame súborov "cookies" - "dočasné" a "trvalé". Prvé menované aú tzv. session (dočasné) súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa používateľ neodhlási z webových stránok alebo deaktivuje softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni.

 

 1. Ako dlho sa budú uchovávať informácie v súboroch cookies

 

Predovšetkým v závislosti od cieľov a právnej podstaty spracúvania osobných údajov zozbieraných súbormi cookies, môžu byť tieto uchovávané rôzne dlhé obdobie. V prípade komunikácie webpush – bude prebiehať spravidla do momentu vašej rezignácie, čo sa týka kontaktu s nami (zrušenie súhlasu).

Osobné údaje zozbierané pomocou súborov cookies týkajúce sa návštevníka, ktorý nie je zákazníkom internetového obchodu (t. j. ktorý nevytvoril objednávku, nerezervoval produkt a nemá vytvorený účet), sa budú uchovávať do momentu zrušenia súhlasu. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané na marketingové účely alebo právne opodstatnené po dobu 3 rokov (ako štatistické údaje) okrem prípadu, že zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

 

 1. Ako odstránit / zablokovať cookies

 

Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom alebo aplikáciou vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia na našej stránke (v závislosti od aktuálnych riešení zavedených správcom) alebo zmenou nastavenia prehliadača alebo prostredníctvom aplikácie (v závislosti od aktuálnych riešení zavedených správcom).

Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.

Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies nasledovnou cestou: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.

Podrobné informácie o správe súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v užívateľskej príručke / užívateľskej príručke daného telefónu alebo mobilného zariadenia.

Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť "blokovať súbory cookies tretích strán").

 

 1. Aké dôsledky bude mať odstránenie alebo zablokovanie cookies

 

V prípade súborov cookies, ktorých cieľom je uľahčenie alebo zdokonalenie využívania internetového obchodu, obmedzenie ich používania v danom zariadení môže mať vplyv na fungovanie internetového obchodu, napríklad znemožňuje alebo významne bráni správnemu používaniu internetového obchodu.

 

 

 Táto verzia podmienok platí od 22.12.2022 a môže byť kedykoľvek zmenená vydaním a zverejnením nových podmienok.

 

Späť do obchodu