CLUB

Claros

Vážený zákazníci svoje darčekové karty (Fyzické, Elektronické) a poukážky (Zámena za body, Registráciu a Newsletter (z kamennej predajne) viete uplatniť aj na našom e-shope!

Etický kódex

Vitajte na našich stránkach, na stránkach spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., člena skupiny Tendam.

Nasledujúce zásady sa vzťahujú na domény a subdomény registrované pre každú zo značiek a spoločností patriacich spoločnosti DESING CONTROL HOLDING, a.s., ako napr. Design Control Holding, Claros, MyClaros, Springfield, Women'secret.

Spoločnosť DESING CONTROL HOLDING, a.s.nebude kupovať tovar ani nijaké zmluvné služby od výrobcov alebo dodávateľov, ktorí nepracujú v súlade s etickými a prijateľnými podmienkami a pracovnými postupmi. DESING CONTROL HOLDING, a.s. etický kódex sa bude pravidelne prehodnocovať, aby sa zabezpečila jeho maximálna účinnosť a platnosť.

Akákoľvek organizácia, ktorá si želá uzavrieť so spoločnosťou DESING CONTROL HOLDING, a.s. akékoľvek zmluvy na dodávku alebo príjem tovaru, musí spĺňať podmienky Kódexu správania skupiny uvedené v tomto dokumente. Akýkoľvek organizácia, ktorá následne uzatvára zmluvy na tovary alebo služby, ktorých konečným miestom určenia je súvisiace s ich vzťahom so spoločnosťou DESING CONTROL HOLDING, a.s., musia zabezpečiť, aby tiež spĺňali podmienky nášho Etikého kódexu.

 

1. DESING CONTROL HOLDING, a.s. podporuje a rešpektuje ochranu medzinárodných ľudských práv v rámci svojej sféry vplyvu

DESIGN CONTROL HOLDING, a.s. bude spolupracovať iba so zodpovednými a dôveryhodnými dodávateľmi a výrobcami, ktorých podmienky sú splnené a pracovné postupy sú etické a prijateľné v súlade so zásadami vyplývajúcimi z OSN a Medzinárodná organizácia práce.

2. Ubezpečenie o spolupáchateľstve zneužitia práv

Dodávatelia sa budú k svojim zamestnancom správať s rešpektom a dôstojne. Žiadny zamestnanec nebude vystavený fyzickému, sexuálnemu, psychologickému alebo verbálnemu týraniu alebo obťažovaniu.

3. Zdravie, bezpečnosť a hygiena

Naši dodávatelia musia zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie spĺňajúce všetky právne predpisy pre zdravie, bezpečnosť a hygienu. To platí pre ubytovanie a všetky typy zariadení poskytovaných zamestnancom.

4. Platby a benefity

Platby a benefity sa nesmú vyplácať v sadzbe nižšej, ako je sadzba stanovená miestnymi zákonmi alebo sadzby stanovené miestnym priemyslom, podľa toho, ktorá je vyššia.

Zamestnanci musia dostať benefity a náhradu za odpracované hodiny v súlade s najpriaznivejšími platnými zákonmi alebo zákonmi stanovenými miestnym priemyslom.

5. Maximálna pracovná doba

Počet pracovných hodín musí byť primeraný a musí zodpovedať miestnym zákonom a priemyselným štandardom. Zamestnancov pracujúcich mimo otváracích hodín je potrebné zodpovedajúcim spôsobom odmeňovať.

6. Ochrana slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie

Dodávatelia spoločnosti DESIGN CONTROL HOLDING, a.s. musia uznať a rešpektovať zákonné práva svojich zamestnancov, pokiaľ ide o slobodu združovania a účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie, pričom sa zaviažu, že nebudú zasahovať, penalizovať alebo obmedzovať legitímne iniciatívy svojich zamestnancov na vlastnú organizáciu alebo vstup do združenia podľa vlastného výberu.

7. Odstránenie všetkých foriem nútenej a povinnej práce

Nebudeme tolerovať žiadne zamestnanie pracovníkov, ktorí nedajú dobrovoľný, vedomý priamy súhlas alebo akýkoľvek iný druh nútenej práce, či už priamy alebo nepriamy, dodávateľom.

8. Žiadna detská práca

Nebudeme tolerovať použitie detskej práce našimi dodávateľmi alebo subdodávateľmi, ktorých používajú naši dodávatelia.

9. Žiadna diskriminácia

S nikým by sa nemalo zaobchádzať nespravodlivo alebo nepriaznivo kvôli rase, náboženstvu alebo pohlaviu. Dodávatelia musia zamestnávať svojich pracovníkov na základe ich schopnosti vykonávať požadované úlohy spojené s ich prácou a nie na základe ich osobných charakteristík alebo viery.

10. Úcta k životnému prostrediu

Musí sa zabezpečiť súlad so zákonmi a právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ktoré sa uplatňujú v každom prípade, pričom sa musí dodržať zásada správania zodpovedného a úctivého prístupu k životnému prostrediu.

11. Dodržiavanie zákona

Všetci dodávatelia musia dodržiavať miestne právne predpisy, národné aj medzinárodné, a to tak vo vzťahu k ich spoločnosti, ako aj voči spoločnostiam, od ktorých subdodávateľsky odoberajú produkty a služby pre našu skupinu, a nebude tolerovaný žiadny druh korupcie, úplatkov alebo vydierania.

12. Dohľad

Aby sa zabezpečila účinnosť tohto Kódexu, musí byť zdieľaný a komunikovaný v rámci celej organizácie a v prípade potreby je potrebné predložiť dôkaz o súlade. Za týmto účelom si DESING CONTROL HOLDING, a.s. vyhradzuje právo vykonať audit v továrňach, aby sa zabezpečil súlad s týmto Etickým kódexom.

Späť do obchodu